Oldtimers Gilis Aarschot
Lijst aan het doorzoeken...

Algemene voorwaarden

 1. Behoudens andere voorwaarden, vermeld op de factuur, zijn al onze facturen contant betaalbaar. Bij niet betaling kunnen wij ons beroepen op het retentierecht. Alle goederen blijven eigendom van Oldtimers Gilis BV tot de volledige betaling ervan.
 2. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van het domicilie van de verkoper bevoegd.
 3. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zullen de bedragen van de facturen een intrest van 10% op jaarbasis opbrengen. Indien er geen betaling volgt binnen de termijn van acht dagen nadat hiertoe een aangetekende aanmaning werd verzonden, is de schuldenaar gehouden bij toepassing van Art 1139 en Art 1150 van het B.W. aan Oldtimers Gilis BV een schadevergoeding te betalen, conventioneel en forfaitair onverminderbaar vastgesteld op 10% van het onbetaalde bedrag mits een minimum van € 125.
 4. Elke klacht betreffende de werken of leveringen aangestipt op onze facturen moeten ingediend worden per aangetekend schrijven per post, binnen de acht dagen na de datum van de rekening. Zo niet worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.
 5. De verzending der goederen, zelfs franco, zijn op risico van de bestemmeling.
 6. De aanvaarding van wisselbrieven of orderbrieven brengt geen schuldvernieuwing mee en onze algemene verkoopsvoorwaarden blijven steeds toepasselijk.
 7. De toepassing van de reglementering betreffende de belastingen op de toegevoegde waarde zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de koper en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.
 8. De geleverde goederen zullen nooit teruggenomen of verwisseld worden.
 9. Wagens worden gereden onder verantwoordelijkheid van de klant.
 10. De gestalde wagens zijn niet verzekerd tegen brand, diefstal of schade.
 11. Een verkoopsovereenkomst voor een voertuig is bindend, eventuele voorschotten worden niet terugbetaald.
 12. Al onze verkochte voertuigen genieten maximum 1 jaar wettelijke garantie. De wettelijke garantie gaat ervan uit dat een gebrek aan overeenstemming dat opgemerkt wordt tijdens de eerste 6 maanden al bestond op het moment van de levering. Tenzij tegenbewijs, zal de verkoper het conform maken van het voertuig voor zijn rekening moeten nemen. Na de eerste 6 maanden stelt de wettelijke garantie dat het gebrek niet aanwezig was op het moment van de levering en aldus de koper de last draagt te bewijzen dat het gebrek aanwezig was op het moment van de levering. Alleen onder deze strikte voorwaarde zal de verkoper het gebrek verhelpen. De waarborg dekt nooit het onderhoud, regelen, aanpassen en andere afstellingen die nodig zijn voor een normaal gebruik van het voertuig. De waarborg zal enkel zijn uitwerking houden in zoverre de koper het normaal onderhoud van het voertuig (olie verversen, smering, afstelling, enz) laat uitvoeren en daarvan het bewijs levert. De waarborg geldt niet wanneer het voertuig bij een ongeval schade opgelopen heeft of wanneer herstellingen uitgevoerd of wijzigingen met gevolgschade aangebracht werden buiten onze eigen werkplaatsen of in door ons erkende werkplaatsen. De waarborg geldt ook niet bij nalatigheid vanwege de koper of bij gebrek aan onderhoud, abnormaal of verkeerd / circuit gebruik, het aanwenden van onaangepaste producten of producten van slechte kwaliteit. Uitgesloten van de waarborg is eveneens de schade die het voertuig kan oplopen te wijten aan vriesweer of andere slechte weersomstandigheden. Alle werken in uitvoering van de waarborg moeten, na tegensprekelijke vaststelling en op voorafgaande afspraak uitsluitend gebeuren in onze eigen werkplaatsen of in een door ons erkende werkplaats, waarbij de koper het voertuig moet brengen, of op zijn kosten moet laten brengen. Alle kosten gemaakt buiten onze werkplaatsen en zonder en aan ons gericht voorafgaand aangetekend schrijven, blijven steeds ten laste van de koper. Meer info omtrent garantie kan U vinden op zichtopuwautogarantie.be
 13. Bij aanvaarding van onze facturen gaat men ook uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hier beschreven.
 14. Manipulatie of aanpassingen aan het voertuig zelf in de garantie periode zijn niet toegestaan en doen het recht op garantie vervallen.
 15. Wanneer er zich problemen voordoen dient men onmiddellijk het voertuig te stoppen en ons te verwittigen. Elke gevolgschade die men veroorzaakt kan niet gedekt worden onder garantie. Herstellingen onder garantie worden in eigen werkplaats uitgevoerd. Herstellingen die in andere garages worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijk akkoord kunnen niet verhaald worden op Oldtimers Gilis BV.
 16. Bij verkeerd gebruik van het voertuig of uitzonderlijke zware belasting zoals bijvoorbeeld circuit rijden kunnen het recht op garantie doen vervallen. Ieder dient het voertuig als een ” goed huisvader ” te behandelen.

Nieuwsbrief

1958 Cadillac Coupe de Ville